C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZASADY POMOCY SPOŁECZNEJ

LICZNIK ODWIEDZIN

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi:

 1. 539,00 zł lub
 2. 623,00 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Uprawnieni do zasiłku rodzinnego są:

 1. rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka,
 2. opiekun faktyczny dziecka,
 3. osoba ucząca się.

Zasiłki rodzinne przysługują:

 1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kwota zasiłku rodzinnego wynosi:

 1. 77,00 zł na dziecko do ukończenia 5-go roku życia,
 2. 106,00 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia,
 3. 115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

W kwocie 1000,00 zł przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Zapomoga ta przysługuje, na każde żywo urodzone dziecko, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie póŸniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisu dotyczącego przedłożenia stosownego zaświadczenia nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie póŸniej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenia opiekuńcze

 1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153zł miesięcznie osobom:
  1. do 16 roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. powyżej 16 roku życia, jeżeli osoba legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia lub, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. powyżej 75 roku życia.
  Świadczenie nie przysługuje, osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 2. Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520,00 zł (od 1 lipca 2013 r. 620,00 zł) przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej a przysługuje:
  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom:
  1. na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Zasiłek ten przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.
Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]