C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

STRONA GŁÓWNA

LICZNIK ODWIEDZIN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

– program operacyjny służący realizacji Narodowej Strategi Spójności 2007-2013 opracowanej przez Rząd RP w celu wykorzystania nowych środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Główny cel tego programu to wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia w sektorze rynku pracy, spójności społecznej, edukacji i szkoleń, administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz ochrony zdrowia. Na wszelkich etapach realizacji PO KL wdrażana jest zasada horyzontalna równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn, która ukierunkowana jest na wyrównywanie szans odbiorców wsparcia na rynku pracy oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz włączanie tej zasady w główny nurt polityki jest prawnym obowiązkiem każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasada równości szans kobiet i mężczyzn przestrzegana będzie na każdym etapie realizacji Programu.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

– jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE. EFS jest jednym z funduszy strukturalnych UE, których celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Unii. Fundusze strukturalne są finansowymi narzędziami redystrybucyjnymi, które wspierają spójność społeczną w całej Europie, poprzez koncentrację wydatków w regionach mniej rozwiniętych. EFS przeznacza swe środki w szczególności na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy w UE. Cel ten realizowany jest poprzez współfinansowanie krajowych, regionalnych i lokalnych projektów, które przyczyniają się do zwiększenia stopy zatrudnienia, polepszenia jakości miejsc pracy a także do poprawy integracji na rynku pracy, na szczeblu krajowym i regionalnym.

Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]