C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

LICZNIK ODWIEDZIN

24.06.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 01.07.2015r. rozpocznie się kurs prawa jazdy kat.D. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

12.06.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 11.06.2015r. zakończył się kurs Opiekun osób starszych.

03.06.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 22.05.2015r. zakończył się kurs kasy fiskalnej natomiast w dniu dzisiejszym zakończy się kurs cukierniczy.

29.05.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 01.06.2015r. rozpocznie się II moduł kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B. dotyczący prawa jazdy kat.B. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

26.05.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 01.06.2015r. rozpocznie się kurs Opiekun osób starszych. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania. Zajęcia odbędą się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu na II piętrze.

16.05.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 19.05.2015r. rozpocznie się kurs kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Szczegółowy harmonogram wraz z miejscem realizacji szkolenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

15.05.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 25.05.2015r. rozpocznie się kurs cukierniczy. Szczegółowy harmonogram wraz z miejscem realizacji szkolenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

14.05.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 20.05.2015r. rozpocznie się kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania. Zajęcia odbędą się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu na II piętrze i rozpocznię się I modułem dotyczącym Przedstawiciela handlowego.

12.05.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 19.05.2015r. rozpocznie się kurs kasy fiskalnej. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania. Zajęcia odbędą się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu na II piętrze.

12.05.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 18.05.2015r. rozpocznie się kurs koparko - ładowarki. Szczegółowy harmonogram wraz z miejscem realizacji szkolenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

11.05.2015

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania cenowego
W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS, pod nazwą „Czas na aktywność w gminie Kamień”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń wg załączonych formularzy.

Formularz dot. zapytania cenowego nr. 1

Formularz dot. zapytania cenowego nr. 2

Oferty cenowe na realizację powyższych usług prosimy przekazać w siedzibie biura projektu - Kamień 287 lub drogą mailową na adres: asadej26@gmail.com w terminie do 18.05.2015r. do godz. 13:00, według załączonego wzoru formularza. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /17/ 855-60-61, w. 21 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoby do kontaktu: Tadeusz Kasprowicz, Damian Miazgowicz, Anna Sądej.
GOPS w Kamieniu informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedz na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

05.05.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 11.05.2015r. rozpocznie się Indywidualne poradnictwo psychologiczne. Spotkania odbędą się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu na II piętrze.

29.04.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 04.05.2015r. odbędzie się Indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy. Spotkania odbędą się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu na II piętrze.

29.04.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury przetargowej dotyczącej przeprowadzenia oraz organizacji szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" została zawarta umowa na ww. usługę. Po podpisaniu umowy uczestnicy zostaną poinformowani o wstępnym harmonogramie szkoleń.

18.04.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 04.05.2015r. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zakwalifikowanych osób do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.09.2015r. Uczestnicy o ww. spotkaniu zostaną poinformowani telefonicznie. Wszelkie informacje dotyczące spotkania można uzyskać w siedzibie biura projektu lub pod numerem tel. 178556061 w.21.


11.03.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 09.03.2015r. nastąpiło otwarcie ofert dotyczących przeprowadzenia oraz organizacji szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłnęło 3 odpowiedzi. Po weryfikacji ofert zostanie wyłonoiny wykonawca do przeprowadzenie ww. usług.

31.03.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 31.03.2015r. zamieszczono na Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie dotyczące procedury przetargowej na przeprowadzenie oraz organizację szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Oferta ta jest również zamieszczona na stronie internetowej www.bip.gminakamien.pl

14.03.2015

W dniu 27.02.2015r zakończono rekrutację do projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Po wyłonieniu ostetecznych uczestników projektu oraz zatwierdzeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane.

21.02.2015

Ze względu na oczekiwanie zatwierdzenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie, harmonogram planowanych działań przewidzianych na 2015 rok może uledz przsunięciu.

14.02.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu przypomina, że w dniu 27.02.2015r.o godz. 15:30 upływa termin rekrutacji do projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Kamień lub pod numerem tel. 17 8556002 w.21

07.02.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku strań dotyczących zwiększenia kwoty dofinansowania projektu Czas na aktywność w gminie Kamień realizowanego w latach 2014 - 2015, a jednoczeœnie zwiększenia liczby Uczestników - rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do końca lutego 2015 roku. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Kamień lub pod numerem tel. 17 8556002 w.21

21.01.2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że zakończono 5 staży zawodowych zorganizowanych w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Kamień w roku 2014. Kontynuowany jest 1 staż zawodowy, którego zakończenie planowane jest w miesiącu marcu 2015r.

07.01.2015

W dniu 31.12.2014r zakończono rekrutację do projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Po wyłonieniu ostetecznych uczestników projektu osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowane.

02.01.2015

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia
W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS, pod nazwą „Czas na aktywność w gminie Kamień”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń wg załączonego formularza.

Formularz dot. zapytania cenowego

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać w siedzibie biura projektu - Kamień 287 lub drogą mailową na adres: asadej26@gmail.com w terminie do 23.01.2015r. do godz. 13:00, według załączonego wzoru formularza. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /17/ 855-60-61, w. 21 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoby do kontaktu: Tadeusz Kasprowicz, Anna Sądej.
GOPS w Kamieniu informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedz na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

23.12.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu przypomina, że w dniu 31.12.2014r.o godz. 15:30 upływa termin rekrutacji do projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Kamień lub pod numerem tel. 17 8556002 w.21

16.12.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że zakończono wszystkie kursy zawodowe zorganizowane w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Kamień w roku 2014.

14.11.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że zakończono kurs prawa jazdy kat. C zorganizowany w ramach dodatkowych działań przewidzianych na rok 2014.

13.11.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że prowadzona jest rekrutacja do projektu Czas na aktywność w gminie Kamień która trwać będzi do końca miesiąca grudnia 2014 roku. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w biurze projektu jak również na stronie internetowej gops.gminakamien.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania". Wypełniony formularz wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczającym terminie 31.12.2014r. do godz. 15:30 w biurze projektu mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Kamień.

21.10.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 20.10.2014r trwa już 5 staży zorganzowanych w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Osoby zakwalifikowane do odbycia stażu będą uczesniczyć w nich przez okres 3 miesięcy wykonując zadania zorganizowane zgodnie z odbytm przez nich kursem zawodowym.

03.10.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że zakończono kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej oraz kurs księgowości zorganizowane w ramach dodatkowych działań przewidzianych na rok 2014.

29.09.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że zakończono kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.

26.09.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od miesiąca października rozpoczną się staże zawodowe zorganizowane w ramach projektu. Osoby, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w tych stażach zostaną poinformowane o dokładnym terminie ich rozpoczęcia.

17.09.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 22.09.2014r. rozpocznie się kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

12.09.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 18.09.2014r. rozpocznie się kurs księgowości.

05.09.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 11.09.2014r. odbędą się Indywidualne doradztwo zawodowe oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób dodatkowo zrekrutowanych do projektu. Spotkania odbędą się w restauracji "Słoneczko".

25.08.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń wpłynęło 3 oferty. W dniu 22.08.2014r. zgodnie z regulaminem GOPS w Kamieniu wybrano oraz podpisano umowę z firmą mającą zorganizować oraz przeprowadzić dane szkolenia.

08.08.2014

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia
W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS, pod nazwą „Czas na aktywność w gminie Kamień”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń wg załączonego formularza.

Formularz dot. zapytania cenowego

Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać w siedzibie biura projektu - Kamień 287 lub drogą mailową na adres: asadej26@gmail.com w terminie do 14.08.2014r. do godz. 13:00, według załączonego wzoru formularza. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem /17/ 855-60-61, w. 21 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Osoby do kontaktu: Tadeusz Kasprowicz, Damian Miazgowicz.
GOPS w Kamieniu informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedz na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

21.07.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 23.07.2014r. rozpocznie się kurs prawa jazdy kat.C Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

01.07.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 04.07.2014r. rozpocznie się kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

13.06.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 23.06.2014r. rozpocznie się kurs wózka widłowego. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

05.06.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 09.06.2014r. rozpocznie się kurs opiekunki dziecięcej, który odbędzie się w restauracji Słoneczko na II piętrze od godziny 9:00. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

03.06.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 16.06.2014r. rozpocznie się kurs koparko - ładowarki. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

21.05.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 23.05.2014r. rozpocznie się Indywidualne doradztwo zawodowe natomiast od 27.05.2014r. rozpocznie się indywidualne poradnictwo psychologiczne. Spotkania odbywać się będą w restauracji "Słoneczko". Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

14.05.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 27.05.2014r. rozpoczną się Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy. Zajęcia odbędą się w restauracji "Słoneczko" na II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

13.05.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 14.05.2014r. rozpocznie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia odbędą się w restauracji "Słoneczko" na II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

23.04.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury przetargowej dotyczącej przeprowadzenia oraz organizacji szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" w dniu 23.04.2014r. została zawarta umowa na ww. usługę.

15.04.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "Obsługa prawna" projektu Czas na aktywność w gminie Kamień została wyłoniona osoba na ww. stanowisko.

26.03.2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na stanowisko OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU. Wymagania, zakres obowiązków oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link, zgłaszając się osobiście lub dzwoniąc do biura projektu 17 8556 061

Obsługa prawna Projektu

04.03.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 06.03.2014r. o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zakwalifikowanych osób do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Wszelkie informacje dotyczące spotkania można uzyskać w siedzibie biura projektu lub pod numerem tel. 178556061 w.21.


12.02.2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że zakończono nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Ogłoszenie o wyborze oferty na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych

11.02.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że zakończono rekrutację do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Wszelkie informacje można otrzymać w siedzibie biura projektu mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Kamień jak również pod numerem telefonu: 17 8556061 w.21.


15.01.2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wymagania, zakres obowiązków oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Specjalista ds. zamówień publicznych

02.12.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 02.12.2013r. do 31.01.2014r. prowadzona jest rekrutacja do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Wszelkie informacje można otrzymać w siedzibie biura projektu mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Kamień jak również pod numerem telefonu: 17 8556061 w.21. Formularz rekrutacyjny znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania" jak również jest dostępny w biurze projektu.


01.10.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 07.10.2013r. od godz. 08:00 rozpocznie się kurs wózka widłowego. Zajęcia odbędą się w Rzeszowie w Ośrodku na ul. Szarych Szeregów 5. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

12.09.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 17.09.2013r. od godz. 9:00 rozpocznie się kurs Kucharza. Zajęcia odbędą się w restauracji "Słoneczko". Szczegółowy harmonogram zamieszczony zostanie w zakładce Dokumenty do pobrania.

12.09.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 16.09.2013r. od godz. 15:00 rozpocznie się kurs Spawacza MIG. Zajęcia odbędą się w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku. Szczegółowy harmonogram zamieszczony zostanie w zakładce Dokumenty do pobrania.

12.09.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 16.09.2013r. od godz. 8:00 rozpocznie się kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Szczegółowy harmonogram zamieszczony zostanie w zakładce Dokumenty do pobrania.

12.09.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 16.09.2013r. od godz. 8:00 rozpocznie się kurs koparko - ładowarki. Zajęcia odbędą w Ośrodku Szkoleniowo usłgowym w Rzeszowie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

05.09.2013

W miesiącu sierpniu przeprowodzono zajęcia, które odbyły się w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" dotyczących Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Warsztatów aktywnego poruszania się po rynku pracy, Indywidualnego doradztwa zawodowego oraz Indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Zajęcia odbyły się w restauracji "Słoneczko".

28.08.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna/opiekunki dzieci uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Wszelkie informacje oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2013 roku

12.08.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 27.08.2013r. rozpoczną się Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy. Zajęcia odbędą się w restauracji "Słoneczko" na II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

07.08.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniach 22-23.08.2013r. odbędzie się Indywidualne poradnictwo psychologiczne, natomiast w dniach 21-27.0.2013r. przeprowacone zostanie indywidualne doradztwo zawodowe. Spotkania odbędą się w restauracji "Słoneczko" na I oraz II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

02.08.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Opiekun/Opiekunki do dzieci uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień została wyłoniona osoba na ww. stanowisko.

01.08.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 05.08.2013r. rozpocznie się Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia odbędą się w restauracji "Słoneczko" na II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

26.07.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna/opiekunki dzieci uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Wszelkie informacje oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2013 roku

18.07.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 17.07.2013r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu usługi na przeprowadzenie i organizację szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień www.bip.gminakamien.pl w zakładce "Przetargi"


17.07.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 16.07.2013r. zostało zamieszczone zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień www.bip.gminakamien.pl w zakładce "Przetargi"


05.07.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 04.07.2013r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu usługi na przeprowadzenie i organizację szkoleń w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień www.bip.gminakamien.pl w zakładce "Przetargi"


11.06.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 19.06.2013r. o godz. 15:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Spotkanie odbędzie się w Restauracji Słoneczko na II piętrze.


07.05.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH projektu Czas na aktywność w gminie Kamień została wyłoniona osoba na ww. stanowisko.

18.04.2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wymagania, zakres obowiązków oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Specjalista ds. zamówień publicznych

02.04.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "Obsługa prawna" projektu Czas na aktywność w gminie Kamień została wyłoniona osoba na ww. stanowisko.

02.04.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że zakończono rekrutację do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu kandydaci otrzymają drogą listowną jak również udzielana zostanie przy zgłoszeniu osobistym w biurze projektu.


02.04.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "Asystent rodziny" projektu Czas na aktywność w gminie Kamień została wyłoniona osoba na ww. stanowisko.

15.03.2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na stanowisko OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU. Wymagania, zakres obowiązków oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link, zgłaszając się osobiście lub dzwoniąc do biura projektu 17 8556 061

Obsługa prawna Projektu

14.03.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu przypomina, że w dniu 29.03.2013r. o godz. 15:30 mija termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


14.03.2013

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Asystenta rodziny" w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Czytaj całość >>

20.02.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 27.02.2013r. o godz. 15:00 odbędzie się seminarium promocyjne projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. Spotkanie odbędzie się w Restauracji Słoneczko na II piętrze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


06.02.2013

Osoby zgłaszające chęć kandydatury do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" zobowiązani są do złożenia niezbędnych dokumentów w terminie od 01.02.2013r. do 31.03.2013r.:
- Formularz rekrutacyjny
- Wstępna deklaracja
- Oświadczenie
- Ankieta potrzeb szkoleniowych
Powyższe dokumenty pobrać można z zakładki "Dokumenty do pobrania" lub zgłaszając się do biura projektu.
Dodatkowo należy dołączyć do dokumentacji ksero dowodu osobistego oraz osoby posiadające status osoby bezrobotnej zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako bezrobotny(a).


05.02.2013

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 01.02.2013r. do 31.03.2013r. prowadzona jest rekrutacja do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2013r. do 30.06.2015r.


25.01.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku upłynięcia terminu oferty na wykonanie projektu oprawy graficznej plakatu oraz ulotki w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - wybrano osobę na wykonanie ww. usługi.


14.01.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko "Asystent Koordynatora" projektu Czas na aktywność w gminie Kamień została wyłoniona osoba na ww. stanowisko.

11.01.2013

Oferta na wykonanie projektu oprawy graficznej plakatu oraz ulotki w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Czytaj całość >>

03.01.2013

Oferta na realizację zadań w charakterze "Asystenta Koordynatora" w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Czytaj całość >>

11.12.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 28.12.2012r. odbędzie się seminarium promocyjne projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" wszelkie nformacje uzyskać można w biurze projektu lub pod numerem telefonu 178556061 w.21

04.12.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 31.11.2012r. zakończyło się indywidualne poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień".

26.10.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że dnia 31.10.2012r. odbędzie się szkolenie z zakresu równości płci dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Zajęcia odbywać się będą w restauracji Słonieczko na II piętrze.

04.10.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 11.10.2012r. dla grupy I oraz w dniu 12.10.2012r. dla grupy II odbędą się grupowe porady prawne z zakresu odpowiedzialności pracowniczej dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Szczegółowy harmonogram dalszych spotkań indywidualnych ustalony zostanie na spotkaniu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem (17) 855 60 61 w.21 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu.

03.10.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 15.10.2012r. kontynuowany zostanie kurs projektowanie i aranżacja ogrodów dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Zajęcia odbywać się będą w restauracji Słonieczko na II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

25.09.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 02.10.2012r. rozpoczyna się kurs wizażu i masażu dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Zajęcia odbywać się będą w restauracji Słonieczko na II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

18.09.2012

Wynik naboru na przeprowadzenie porad prawnych oraz zajęć grupowych z zakresu odpowiedzialności pracowniczej dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień".

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie odpowiedzi na ofertę.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wyłoniona osoba na przeprowadzenie ww. działań.

07.09.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie porad prawnych oraz zajęć grupowych z zakresu odpowiedzialności pracowniczej dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Wszelkie informacje oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2012 roku

05.09.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 11.09.2012r. rozpoczyna się kurs Wózka widłowego dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Kurs odbywać się będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łancucie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

05.09.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 11.09.2012r. rozpoczyna się kurs Monter instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o hydraulik dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Kurs odbywać się będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łancucie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

04.09.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 10.09.2012r. rozpoczyna się kurs Kucharza dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Kurs odbywać się będzie w restauracji Słonieczko na II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

26.07.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 01.08.2012r. odbędą się warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Zajęcia odbywać się będą w restauracji Słonieczko na II piętrze dla I grupy od godziny 9:00 oraz dnia 02.08.2012r. dla grupy II od godziny 09:00.

17.07.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 06.08.2012r. rozpoczyna się kurs Projektowanie i szycie ubrań z elementami kreowania wizerunku dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Kurs odbywać się będzie w restauracji Słonieczko na II piętrze. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

11.07.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 12.07.2012r. rozpoczyna się indywidualne poradnictwo zawodowe i personalne dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Poradnictwo odbywać się będzie w restauracji Słonieczko na II piętrze zgodnie z listą ustaloną przez uczestników.

03.07.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 04.07.2012r. o godz. 9:00 rozpoczyna się Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Szkolenie odbędzie się w restauracji Słonieczko na II piętrze.

27.06.2012

Wynik naboru na stanowisko Opiekun/opiekunka do dziecka uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie odpowiedzi na ofertę.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wyłoniona osoba na ww. stanowisko.

26.06.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2012r. o godz. 9:00 rozpoczął się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla II grupy uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień oraz Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne dla grupy I.

20.06.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna/opiekunki dzieci uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień". Wszelkie informacje oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2012 roku

13.06.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że w dniu 15.06.2012r. o godz. 9:00 rozpoczyna się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla I grupy uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień oraz Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne dla grupy II. O przydzieleniu do odpowiedniej grupy Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

06.06.2012

W dniu 06.06.2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu podpisał umowę z firmą Instytut Badawczo - Szkoleniowy, która w zakresie zadania 1 Aktywna integracja realizować będzie instrumenty aktywizaji edukacyjnej, zawodowej i społecznej określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z działaniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

01.06.2012

Dnia 31.05.2012r. o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. W spotkaniu uczestniczyło 35 zakwalifikowanych osób do projektu. Spotkanie ukierunkowane było na przedstawieniu uczestnikom projektu planowane terminy szkoleń, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Przeprowadzenie i organizację szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Kamień" oraz poinformowanie o dalszych działaniach projektowych.

01.06.2012

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pózn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Kamień - informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instytut Badawczo - Szkoleniowy z Olsztyna.

22.05.2012

Dnia 31.05.2012r. o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Wszelkie informacje można otrzymać w biurze projektu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu) lub pod numerem telefonu 17 8556061 w.21

22.05.2012

W dniu 21.05.2012r. na stronie internetowej bip.gminakamien.pl (zakładka: Przetargi) został ogłoszony przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie i organizację szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6 (sekretariat) do dnia 29.05.2012r. do godziny 8:55

20.04.2012

Wynik naboru na stanowisko "SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna odpowiedź na ofertę.
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wyłoniona osoba na ww. stanowisko.

05.04.2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wymagania, zakres obowiązków oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Specjalista ds. zamówień publicznych

27.03.2012

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko "Obsługa prawna projektu" w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień"

Lp. Osoba fizyczna Data złożenia dokumentów
1. Radca Prawny
Piotr Czubat
16.03.2012r.

Wynik naboru na stanowisko "Obsługa prawna projektu"

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna odpowiedź na ofertę:
Niezbędne dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie przez Radcę Prawnego Piotra Czubata. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Radca Prawny Piotr Czubat.

08.03.2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na stanowisko OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU. Wymagania, zakres obowiązków oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:

Obsługa prawna Projektu

20.02.2012

W dniu 27.02.2012r. o godyinie 16:00 w restauracji w Łowisku odbędzie się seminarium promocyjne w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Program spotkania znajduje się w załączniku. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Program spotkania

02.02.2012

PRZYPOMINA SIĘ, że od dnia 01.02.2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu prowadzona jest rekrutacja do projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.


23.01.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza wynik wyboru oferty na wykonanie projektu oprawy graficznej plakatu oraz ulotki w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna odpowiedź na ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury została wybrana oferta Pana Damiana Miazgowicz.


17.01.2012

Regulamin oraz obowiązujące dokumenty dotyczące projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, dostępne są pod adresem: gops.gminakamien.pl/dok.html


12.01.2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że złożył wniosek o dofinansowanie projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 311 118.00 PLN w tym środki europejskie 278 450.61 PLN oraz 32 667.39 PLN wkład Urzędu Gminy. W ramach projektu GOPS w Kamieniu zamierza objąć wsparciem 35 osób, gdzie zorganizowane będą następujące kursy zawodowe oraz szkolenia:

 1. Projektowanie i szycie ubrań z elementami kreowania wizerunku
 2. Wizażu i masażu
 3. Projektowanie i aranażacja ogrodów
 4. Kucharz
 5. Monter instalacji wodno - kanalizacyjnej, co hydraulik
 6. Wózka widłowego
 7. Prowadzenie własnej działalności
 8. Równość płci
Rekrutacja będzie prowadzona od 01.02.2012r. do 30.03.2012r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu. Wszelkie informacje dotyczące naboru będą zamieszczane na stronie internetowej projektu: www.gops.gminakamien.pl w zakładce aktualności.

10.01.2012

Sprawozadanie z 2011 roku dotyczące wsparcia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu osób, które uzyskały nowe kwalifikacje w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość >>

05.01.2012

Oferta na wykonanie projektu oprawy graficznej plakatu oraz ulotki w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Czytaj całość >>

21.12.2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza wynik naboru na Prelegentów Konferencji "Zarządzanie funduszami europejskimi" realizowanej w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy odpowiedzi na ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostali wybrani: Pani Bernadeta Drzymała, Pan Piotr Czubat oraz Pan Damian Miazgowicz.

20.12.2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, iż zakończył się kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" Projekt realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. W dniu 16.12.2011r. odbył się egzamin teoretyczny oraz praktyczny do którego przystąpiło 7 uczestników projektu.

15.12.2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na 3 Prelegentów, w ramach realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wszelkie informacje oraz termin naboru można uzyskać klikając na poniższy link:
Nabór na prelegenta

22.11.2011

Dnia 21.11.2011r. podpisana została umowa na świadczenie usługi poradnictwa/konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wsparciem zostaną objęci uczestnicy projektu. Pozwoli to im zrozumieć ich indywidualny problem lub trudność i zaplanować konkretne kroki zmierzające do ich rozwiązania.

21.11.2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, iż upłyną termin składania ofert dotyczących świadczenia usługi poradnictwo/konsultacje psychologicznego dla uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W wyznaczonym terminie wpłynęło dwie oferty. Niezbędne dokumenty zostały złożone przez Panią Elżbietę Gruca - Bielenda oraz Panią Zofię Król. Po przeprowadzonym postępowaniu i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 09.11.2011r. wybrano w dniu 18.11.2011r. ofertę Pani Elżbiety Gruca - Bielenda.

10.11.2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi poradnictwo/konsultacje psychologiczne dla uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień". Wszelkie informacje oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2011 roku

20.10.2011

Dnia 19.10.2011r. zakończyła się część teoretyczna kursu prawa jazdy kat. B, jak również rozpoczęła się część praktyczna dla uczestników kursu Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B.

11.10.2011

Dnia 13.10.2011r. o godz. 8:00 rozpocznie się część teoretyczna kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników kursu Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Spotkanie to odbędzie się w restauracji Słoneczko w Kamieniu.

16.09.2011

Dnia 19.09.2011r. o godz. 10:00 rozpocznie się kurs Przedstwiciel handlowy z prawem jazdy kat B. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

16.09.2011

W dniu 15.09.2011r. odbył się państwowy egzamin pozwalający uzykać uprawnienia operatora koparki jednonaczyniwej. Do egzaminu przystąpiło 8 uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

16.09.2011

W dniu 15.09.2011r. zakończył się kurs obsługi obraniarki sterowanej numerycznie dla 5 uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

15.09.2011

W dniu 13.09.2011r. zakończył się kurs obsługi koparki jednonaczyniowej dla 8 uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

06.09.2011

W dniu 30.08.2011r. zakończył się kurs bukieciarstwa dla 20 uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

23.08.2011

W związku z zwiększeniem liczby godzin praktycznych kursu projektowanie ogrodów następuje zmiana szczegółowego harmonogramu szkoleń. Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania". Data rozpoczęcia kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B zamieszczona zostanie w najbliższym czasie.

19.08.2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" iż nastąpiła zmiana harmonogramu kursu Projektowanie ogrodów. Data rozpoczęcia powyższego kursu została przesunięta na dzień 31.08.2011r.

17.08.2011

W dniu 16.08.2011r. rozpoczął się kurs bukieciarstwa dla 20 uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

17.08.2011

W dniu 08.08.2011r. rozpoczął się kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania"

17.08.2011

W dniu 08.08.2011r. rozpoczął się kurs operatora koparki jednonaczyniowej. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania"

17.08.2011

W dniu 12.08.2011r. zaończył się kurs komputerowy dla 35 uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

10.08.2011

W dniu 05.08.2011r. zaończyło się Indywidualne doradztwo zawodowe i personalne dla 35 uczestników projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

26.07.2011

W dniu 08.08.2011r. rozpocznie się kurs obsługi obrabiarki sterowanej numerycznie. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

19.07.2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje iż 35 uczestników projektu zostali objęci instrumentami aktywizacji społecznej, ukończyli trening kompetencji i umiejętności społecznej oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne. Informuje również iż w dniu 18.07.2011r. rozpoczęły się warsztaty aktywizacji zawodowej oraz indywidualne doradztwo zawodowe i personalne.

19.07.2011

W dniu 08.08.2011r. rozpocznie się kurs operatora koparki jednonaczyniowej. Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

07.07.2011

W dniu 07.07.2011r. rozpoczął się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla grupy 2. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

30.06.2011

Od dnia 28.06.2011r. rozpoczął się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla grupy 1 oraz Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla grupy 2.


29.06.2011

Szczegółowy harmonogram szkoleń

Nazwa szkolenia Liczba osób Data rozpoczęcia Data zakończenia
TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 35 28.06.2011 06.07.2011
07.07.2011 15.07.2011
INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 35 28.06.2011 14.07.2011
WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 35 18.07.2011 18.07.2011
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE 35 19.07.2011 05.08.2011
KURS BUKIECIARSTWA 20 16.08.2011 26.08.2011
KURS KOMPUTEROWY 35 29.07.2011 04.08.2011
08.08.2011 12.08.2011
KURS PROJEKTOWANIE OGRODÓW 20 29.08.2011 09.09.2011
KURS OPERATOR KOPARKI 8 08.08.2011 13.09.2011
KURS PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY 7 12.09.2011 31.10.2011
KURS OBSŁUGI OBRABIAREK CNC 5 08.08.2011 15.09.2011

28.06.2011

W dniu 28.06.2011r. rozpoczął się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla grupy 1. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

27.06.2011

W dniu 24.06.2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu podpisał umowę z firmą Instytut Badawczo - Szkoleniowy, która w zakresie zadania 1 Aktywna integracja realizować będzie instrumenty aktywizaji edukacyjnej, zawodowej i społecznej określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z działaniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

21.06.2011

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pózn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Kamień - informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instytut Badawczo - Szkoleniowy z Olsztyna.

26.05.2011

W dniu 25.05.2011r. na stronie internetowej bip.gminakamien.pl (zakładka: Przetargi) został ogłoszony przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie i organizację szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Kamień. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6 (sekretariat) do dnia 03.06.2011r. do godziny 10:30

20.04.2011

W dniu 28.04.2011 roku o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z osobami zakwalifikowanymi do projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Spotkanie to odbędzie się w P.P.H.U. Ex-wik Jadwiga Cholewa (Restauracja na Ursynowie) Łowisko 280. Uczestnictwo w spotkaniu obowiązkowe.

13.04.2011

W dniu 31 marca 2011 roku o godzinie 15:30 zakończona została rekrutacja do projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu zakwalifikowało się 35 osób (w tym 4 osoby niepełonosprawne) - 15 mężczyzn oraz 20 kobiet. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie poinformowane zostały telefonicznie.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w projeckie z powodu braku miejsc wpisani zostali na listę rezerwową.

17.03.2011

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko "Obsługa prawna projektu" w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień"

Lp. Osoba fizyczna/instytucje prawnicze/kancelarie Data złożenia dokumentów
1. Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Czubat
14.03.2011r.
2. Kancelaria Adwokacka
Wojciech Lachowicz
14.03.2011r.

Wynik naboru na stanowisko "Obsługa prawna projektu"

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie odpowiedzi na ofertę:
Niezbędne dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie przez Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Czubat oraz Kancelaria Adwokacka Wojciech Lachowicz. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Czubat.

17.03.2011

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko "Specjalista do spraw zamówień publicznych" w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień"

Lp. Osoba fizyczna Data złożenia dokumentów
1. Piotr Czubat 15.03.2011r.

Wynik naboru na stanowisko "Specjalista do spraw zamówień publicznych"

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna odpowiedz na ofertę:
Niezbędne dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie przez Pana Piotra Czubata. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Piotr Czubat.

04.03.2011

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na stanowisko OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU. Wymagania, zakres obowiązków oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Obsługa prawna Projektu

04.03.2011

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Wymagania, zakres obowiązków oraz termin składania ofert można uzyskać klikając na poniższy link:
Specjalista ds. zamówień publicznych

16.02.2011

PRZYPOMINA SIĘ, że od dnia 01.02.2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu prowadzona jest rekrutacja do projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.


25.01.2011

Dnia 28.01.2010r. o godzinie 17:00 odbędzie się seminarium promocyjne dotyczące projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Kamieniu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

21.01.2011

Regulamin oraz obowiązujące dokumenty dotyczące projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, można ściągnąć pod adresem:
gops.gminakamien.pl/dok.html

18.01.2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że złożył wniosek o dofinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Wnioskowana kwota dofinansowania to 311 118.00 PLN w tym środki europejskie 278 450.00 PLN oraz 32 667.39 PLN wkład Urzędu Gminy. W ramach projektu GOPS w Kamieniu zamierza objąć wsparciem 35 osób, gdzie zorganizowane będą następujące kursy zawodowe:

 1. Bukieciarstwa
 2. Projektowanie ogrodów
 3. Obsługa i użytkowanie komputeraa
 4. Operator koparek jednonaczyniowych
 5. Obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
 6. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. "B"
Rekrutacja będzie prowadzona od 01.02.2011 do 31.03.2011r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu oraz wszelkie informacje dotyczące naboru będą zamieszczane na stronie internetowej projektu: www.gops.gminakamien.pl

18.01.2011

Sprawozadanie z 2010 roku dotyczące wsparcia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu osób, które uzyskały nowe kwalifikacje w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień".

Czytaj całość >>

03.01.2011

Oferta na realizację zadań w charakterze "Asystenta Koordynatora" w ramach projektu "Czas na aktywność w Gminie Kamień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Priorytetu VII POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

Czytaj całość >>

17.10.2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje, że od dnia 18 października 2010 r. do 30 listopada 2010 roku odbywać się będzie indywidualne poradnictwo psychologiczne realizowane w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Kamień, Poddziałanie 7.1.1, Działanie 7.1, Priorytet VII PO KL.


24.09.2010

W dniu 28.09.2010r. odbędzie się egzamin na zakończenie kursu obsługi koparko ładowarki realizowanego w ramach projektu systemowego Poddziałania 7.1.1 działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.


18.09.2010

W dniu 17.09.2010r. odbył się egzamin spawalniczy kursu spawacza metodą MAG spawanie rur spoinami czołowymi realizowanego w ramach projektu systemowego Poddziałania 7.1.1 działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.


03.09.2010

W dniu 02.09.2010r. odbył się egzamin z przeprowadzonego szkolenia spawania metodą MAG spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawania blach spoinami czołowymi realizowanego w ramach projektu systemowego Poddziałania 7.1.1 działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.


01.09.2010

Od 03.09.2010r. rozpoczyna się trzeci stopień kursu spawacza metodą MAG spawanie rur spoinami czołowymi realizowanego w ramach projektu systemowego Poddziałania 7.1.1 działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.


28.08.2010

W dniu 27.08.2010r. zakończył się kurs spawania metodą TIG spoinami czołowymi blach oraz spoinami czołowymi rur.


02.08.2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu informuje że kurs obsługi koparko ładowarki rozpocznie się 16.08.2010r. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia i Usług Zawodowych w Rzeszowie na ul. Szarych Szeregów 5.


02.08.2010

W dniu 02 sierpnia rozpoczęły się kursy spawacza metodą MAG i TIG.


27.07.2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że kurs spawacza met. MAG i TIG odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia INTERPETRO na ul. Przemysłowej 13.


27.07.2010

W dniu 27 lipiec zakończył się kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. W tym dniu nastąpiło również wręczenie zaświadczeń o ukończonym kursie. W szkoleniu wzięło udział 11 osób.


26.07.2010

W dniu 26 lipiec rozpoczął się kurs opiekun osób starszych niepełnosprawnych i chorych.


25.07.2010

Od 26.07.2010r. rozpoczyna się doradztwo prawne i informacyjne z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawnych aspektów rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz innych porad prawnych stosownie do potrzeb uczestników projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.


12.07.2010

W dniu 12 lipiec rozpoczął się kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.


30.06.2010

W dniu 30 czerwca zakończyło się poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych.


25.06.2010

W dniu 25.06.2010 zakończyły się warsztaty kompetencji społecznych. oraz doradztwo zawodowe.


14.06.2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż badania lekarskie dla wszystkich uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Kamień" odbędą się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Prywatna Praktyka Lekarzy s.c (Ryszard Stelmach) Łowisko 215 w dniu 16.06.2010 r. w godz. 10:00 - 12:00 oraz 17.06.2010 w godz. 15:00 - 17:00.


25.05.2010

W dniu 24.05.2010r. o godz. 16.00 odbyło się seminarium promocyjno - organizacyjne. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kamień Pan Ryszard Bugiel, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Kamieniu Pani Maria Zając, koordynator projektu Pani Anna Sądej, pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu Pan Tadeusz Kasprowicz, przedstawiciele firmy Instytut Badawczo Szkoleniowy z Olsztyna oraz osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 74 osoby.


07.05.2010

W dniu 06.05.2010 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Kamień” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku procedury przetargowej został wyłoniono wykonawcę, którym została firma Instytut Badawczo - Szkoleniowy z Olsztyna. Wykonawca zorganizuje dla nas wszystkie kursy zawodowe (kurs spawacza – 18 osób, opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i chorych - 15 osób, Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 11), warsztaty kompetencji społecznych – 62 osoby, doradztwo zawodowe – 67 osób oraz poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych - 5 osób.


06.05.2010

W dniu 06.05.2010 r. odbył się przetarg na usługi szkoleniowo - doradcze w ramach projektu pn. Czas na aktywność w Gminie Kamień. Winiki przetargu zostaną wkrótce zamieszczone. Dokumentację związaną z przetargiem można pobrać tutaj.


Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]